Våra politiska program

Vårt europeiskt program för Europaparlamentet 2019-2024 : Amsterdamdeklarationen

Volt Europa kommer att föra kampanj på ett enda övergripande program över hela Europa inför valet till Europaparlamentet: Amsterdamdeklarationen. Detta dokument har utarbetats av hundratals volontärer, blivit granskad av experter och har sedan blivit klubbad i omröstning. Det är vår vision för Europa, och vad vi lovar att kämpa för. Med detta kommer vi att kunna tillföra ny energi till politiken och forma det Europa vi alla behöver. Volt Europa har också utarbetat ett stöddokument från Amsterdamdeklarationen, som beskriver i detalj hur vi planerar att uppnå våra åtaganden.

Vårt politiskt program för Sverige

Vårt politiska program för Sverige är under utveckling. Här använder vi vårt Europeiska nätverk för att hitta bästa praxis inom de olika politiska utmaningar vi vill prioritera för Sverige.

De 5+1 utmaningarna

Volt definierade 5+1 grundläggande utmaningar som måste åtgärdas i varje europeiskt land och Europa som helhet. Varför 5+1? 5 utmaningar kommer att anpassas till den nationella nivån för att ta hänsyn till lokala realiteter. +1-utmaningen - vårt förslag om att reformera och stärka EU - kommer att vara identiskt i alla våra nationella program.

1. Smart Stat

Utbildning och digitalisering är av avgörande betydelse i 2000-talet.

^

Regeringarna bör tillhandahålla offentliga tjänster av hög kvalitet till förmån för sina medborgare och boende. Smarta stater måste därför kontinuerligt anpassa sig till att tillhandahålla toppmoderna offentliga tjänster inom områden som utbildning, hälso- och sjukvård och rättvisa, för att säkerställa social inkludering och lika möjligheter. Samtidigt tillåter nya verktyg regeringarna att öka sin administrativa effektivitet, bekämpa korruption och tjäna medborgarnas förtroende genom ansvarsfull och transparent styrning.

3. Social jämlikhet

Ingen ska överges - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung.

^

År 2020 borde ingen lämnas eftersatt. Alla i Europa måste garanteras lika rättigheter och möjligheter, och mänskliga rättigheter måste respekteras, tillämpas och upprätthållas! För att uppnå detta mål introducerar vi banbrytande och holistiska politik som tar itu med alla typer av ojämlikhet och diskriminering, som syftar till att minska fattigdom, inkludera alla i samhället och ge tillgång till grundläggande behov och som betonar en persons rätt till egen kropp.

5. Medborgarnas inflytanden

Människor måste ha befogenhet att påverka politiken bortom valet.

^

Européerna borde ha befogenhet att fatta välgrundade politiska beslut, kunna påverka politik utöver bara val och utöva sina demokratiska rättigheter i dynamiska, uthålliga och starkt inkluderande demokratier. Vår politik bygger på bästa praxis när det gäller att främja en pluralistisk information och medielandskap, verktyg och teknik för politiskt engagemang och inflytande för att demokratier skall utvecklas och blomstra på bästa sätt.

2. Ekonomisk renässans

En innovativ ekonomi måste vara motorn för samhällets framsteg.

^

Europas ekonomier måste bli motorn för samhällets framsteg och möjliggöra en anständig levnadsstandard för alla. Därför har vi etablerat tre huvudnivåer: återuppbyggnad av ekonomiskt utmanande områden, främjande av ledarskap inom innovation och insatser för att EU ska bli en "social union". Detta kräver innovativa strategier för att minska byråkratin, reducera arbetslöshet, stimulera innovation, investera i smart och hållbar produktivitet och handel samt skapa ett enhetligt europeiskt socialt ansvarstagande och skattesystem.

4. Global balans

Europa måste ta mer ansvar för sin roll inom globala utmaningar.

^

I dagens sammanlänkade värld, och med tanke på den senaste utvecklingen på den internationella politiska arenan, måste Europa uppfylla sin roll i globala utmaningar. Dessa utmaningar inkluderar ämnen som klimatförändringar, internationell rättvis handel, hållbart jordbruk, livsmedelssäkerhet, biologisk mångfald, migrationsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete. Denna utmaning syftar till att upprätta policy i linje med målen för hållbar utveckling.

+1. EU-reform

Vi älskar EU - men det betyder inte att det inte finns något utrymme för förbättringar.

^

Europeiska unionen är vårt gemensamma projekt: vi har lyckats komma ihop och bygga en union som har tryggat fred och välstånd i över sextio år. Ändå har det sina brister, därför vill vi reformera och stärka EU:s styrning och institutioner för ett mer demokratiskt, öppnare och starkare Europa, ett federalt Europa. Vi föreslår konkreta politiska åtgärder för effektivare EU-åtgärder för att främja och skydda alla europeiska medborgares intressen.