Våra politiska program

Vårt europeiska program för Europaparlamentet 2019-2024 : Amsterdamdeklarationen

Volt Europa kommer att föra kampanj på ett enda övergripande program över hela Europa inför valet till Europaparlamentet: Amsterdamdeklarationen. Detta dokument har utarbetats av hundratals volontärer, blivit granskad av experter och har sedan blivit klubbad i omröstning. Det är vår vision för Europa, och vad vi lovar att kämpa för. Med detta kommer vi att kunna tillföra ny energi till politiken och forma det Europa vi alla behöver. Volt Europa har också utarbetat ett stöddokument från Amsterdamdeklarationen, som beskriver i detalj hur vi planerar att uppnå våra åtaganden.

Vårt politiska program för Sverige

Vårt politiska program för Sveriges Riksdagsval 2022. Här använder vi våra Europeiska nätverk för att hitta bästa praxis inom de olika politiska utmaningar vi vill prioritera för Sverige. Ladda gärna ner programmet i sin helhet eller titta på en sammanfattning av våra viktiga punkter längre ner.

Europapolitik

Volt anser att det är bara genom ett utvecklat europeiskt perspektiv som gemensamma problem kan tas upp och lösas. Medborgarnas inflytande står i centrum för denna utveckling.

^
 • Ge mer inflytande till Europaparlamentet istället för Europeiska rådet
 • Begränsa Europeiska rådets inflytande
 • Ta fram en grundlag för EU
 • Svenskt medlemskap i EMU/Eurozonen
 • Bekämpa skatteplanering/skatteflykt
 • Gör gränsbevakningen av Europas yttre gränser till en EU-kompetens
 • Få slut på stängda gränser inom Schengen
 • Utöka Europols befogenheter
 • Ge Europaparlamentet inflytande över utrikespolitiken
 • Minska beroendet av utländsk naturgas
 • Skapa en Europeisk försvarsmakt

Klimat & Miljö

I en tid när temperaturen stiger och arter dör ut samtidigt som vi inte har någon planet B så är det uppenbart att klimat och miljö hör till våra absolut viktigaste frågor.

^

Utsläppshandel och koldioxidskatter

 • Stoppa subventioner för fossila bränslen
 • Ett utökat system för utsläppshandel, baserat på det nuvarande europeiska “Emissions Trading System” (ETS)
 • Komplementerande koldioxidskatt ifall skatten är ett effektivare verktyg
 • Använd intäkterna från utsläppspriser på kompensera medborgare  med direkta utbetalningar, inrätta subventioner för hållbara  produkter och investeringar och Direkta statliga investeringar i grön forskning och infrastruktur

Transportsektorn

 • Förbjud försäljning av fossila bränslen till vägtransporter 2035 om bränslen inte är biobränsle eller hållbart producerade syntetbränsle.
 • Stöd utvecklingen av elvägar och satsa på kollektivtraffik
 • Sänk bashastigheten i tätbebyggda områden till 30 km/h
 • Kraftiga investeringar och subventioner till järnväg, både fjärrtåg, regionaltåg och godståg
 • Satsa på ett gemensamt europeiskt tågsystem
 • Ta bort skatteundantagen på flygbränslen med rabatter för medborgare som bor på avlägsna områden
 • Förbättra lagstiftning för biljettförsäljning, t.ex. namnbyte på biljetter
 • Ta bort “frequent flying programs”

Markanvändning

 • Jord- och skogsbruksmetoder måste ställas om för att reducera koldioxidutsläpp
 • Återställa våtmarker för att stoppa koldioxidläckaget
 • inför ett stopp på torvbrytning tills vi har en heltäckande lagstiftning för att skydda våra unika landformationer
 • Stoppa subventioner till ohållbart jordbruk

Diplomati och klimatåtgärder

 • Använda EU:s mjuka makt för att nå global koldioxidneutralitet genom diplomati och gröna handelsavtal
 • Vi motsätter oss handelsavtal som allvarligt bidrar till miljöförstöring
 • Reglera produkter som driver avskogning av regnskogar
 • Verka globalt för att harmonisera prissättning på koldioxid
 • Utvecklingssamarbete ska centreras runt klimatskydd genom överföring av teknik, know-how och bästa praxis för att skapa genvägar för utvecklingsländer till att bli koldioxidfria ekonomier

Cirkulär Ekonomi

 • Right to repair.  Allt från hemelektronik till traktorer måste kunna repareras enkelt. Även oauktoriserade verkstäder bör ges möjlighet att reparera utan hinder från producenten.
 • Hjälpa företag att förflytta sig mot den cirkulära ekonomin, t.ex. med skattelättnader och snabbare regleringsprocesser
 • Stödja vetenskaplig forskning om lösningar för cirkulär ekonomi
 • Cirkulär användning av kritiska råämnen, t.ex. sällsynta jordartsmetaller. Vi vill främja rättvis handel, effektiv användning och återvinning av råämnen för att uppnå hållbar tillverkning
 • Skapa en framtid med mindre plastpåverkan genom ökad medvetenhet,och åtgärder för minskad användning av plastföremål

Övriga punkter inom klimat

 • Främja avyttring (divestment) i fossila industrier för EU-medlemsländerna
 • Introducera ny EU-infrastruktur med högspänningsledningar samt energilagringssystem för att förenkla energitransport över långa avstånd och mellan länder
 • Harmonisera elmarknadens regleringar över Europa
 • Uppmuntra stora investerare (banker, pensionsfonder, osv) att ta ut sina pengar från fossila bränslen och istället investera i klimatvänliga system
 • Instifta en europeisk myndighet för hållbara energisystem
 • Nybyggda hus ska vara energieffektiva genom bra värmeisolering, främja hållbara byggnadsmaterial samt effektiv uppvärmning och nedkylning
 • Generell elektrifiering av transporter
 • Motarbeta förorening i haven med hållbart fiske och klimatmedveten användning av båtar och fiskenät

Migration

Volts definition av ’Migration’ innefattar alla individer som frivilligt eller ofrivilligt flyttar från en plats till en annan. Utmaningarna varierar mellan grupper och kräver en mångfacetterad politik.

^

Ett Europeiskt asylsystem

 • Reformera Dublinförordningen och inrätta ett gemensamt bosättningssystem
 • Utöka och förbättra lagliga vägar in i Europa att asylsökande kan utöva sin rätt till prövning på ett säkert sätt
 • Jobba vid källan för att förebygga flyktingkriser genom konfliktmediering, diplomati, utvecklingsstöd och internationellt samarbete
 • Permanenta uppehållstillstånd efter 6 år

Ekonomisk migration

 • Ekonomisk migration är en viktig faktor för att täcka arbetsmarknadens framtida behov och för att säkerställa varje individs, oavsett nationalitet, möjlighet att skapa sin egen framtid
 • Återgå till ett försörjningskrav på 12 månader för permanent uppehållstillstånd

Integration

Sverige har välkomnat många människor in i landet men inte in i samhället. Detta måste vi bli bättre på.

^

Bebyggelse

 • Blandade bebyggelse i framtida stadsplanering
 • Motverka fysiskt och ekonomiskt segregerade områden genom blandade bostadstyper

Skola

 • Begränsa kön i fritt skolval till max ett år
 • Inga religiösa friskolor
 • Förenkla godkännande av utbildningar från hemlandet.

Medborgarnas deltagande

 • Främja att fler med utländsk bakgrund söker sig till yrken inom Socialtjänst, skola och polis
 • Rekrytera lokalt i utsatta områden
 • Uppmuntra socialt entreprenörskap, t.ex. genom  jobbmässor för sociala företag
 • Ökad stöd till föreningar för meningsfull sysselsättning

Lag & Ordning

I ett fungerande samhälle behövs lagar och regler och att dessa följs. Därför är rättsväsendet en väsentlig del av vårt gemensamma samhälle.

^
 • Främja mediering och förhandlingar inom de områden detta passar bättre än att involvera domstolsväsendet, t.ex. familjetvister
 • Prioritera alternativ till fängelsestraff

Gränsöverskridande brottslighet

 • Utöka Europeiska byrån för bedrägeribekämpnings (OLAF) befogenheter för att bekämpa korruption
 • Förbjuda brevlådeföretag
 • Utöka system för att skydda visselblåsare
 • Utöka Europols befogenheter och gör Europol till en fullfjädrad Europeisk polismyndighet
 • Utöka samarbete med polismyndigheter i andra länder

Gängkriminalitet

 • Ta bort incitamenten från gängen att växa från första början
 • Förbättra integrationen
 • Utöka befogenheterna för socialtjänsten
 • Föreningsliv
 • Minska kriminella gängs finansiering genom en progressiv narkotikapolitik

Narkotika

 • Narkotikamissbruk ska ses som en sjukdom och inte som ett brott
 • Avkriminalisera bruk och ringa innehav av narkotika
 • Starta en statlig utredning om narkotikapolitiken utan särskilda begränsningar
 • Driva Portugals linje att behandla istället för att straffa

Vård & Omsorg

Vårdköer och stressig arbetsmiljö för vårdpersonal var verklighet redan före pandemin. Nu är det ännu viktigare att satsa på en av våra viktigaste samhällsfunktioner i både, fysisk och psykisk hälsa samt tandvård.

^
 • Inkludera tandvård i högkostnadsskyddet
 • Expandera EU-täckande sjukvårdstjänster för medborgare, exempelvis genom att vidareutveckla Europeiska sjukförsäkringskortet och låta medborgare boka specialiserad sjukvård genom det
 • Harmonisera förskrivning av läkemedel över EU, speciellt antibiotika
 • Garantera tillgång till sjukvård åt alla medborgare, även de på glesbyggden
 • Förbättra tillgången till vård för psykisk hälsa
 • Arbeta förebyggande mot sjukdomar
 • Förbättra arbetsförhållandena för sjukvårdspersonalen 
 • Förbjud apotek att bedriva sjukvård, omsorg och tandvård för att säkerställa ett oberoende mellan den som ordinerar och den som tjänar på det ekonomiskt
 • Finansiering av högspecialiserad sjukvård ska förstatligas

Våra regionala och lokala program

Våra regionala och lokala politiska program för Sveriges regionalvalen 2022

Region Skåne

Region Östergötland

De 5+1 utmaningarna

Volt har identifierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste bemötas på europeisk och på nationell nivå. De 5 utmaningarna är i princip desamma i alla medlemsländer och våra lösningar är gemensamma, men anpassade utifrån varje lands förutsättningar och verklighet. Utmaningen +1 innefattar vårt förslag om ett stärkt och reformerat EU och är identisk för alla våra nationella program.

1. Smart stat

Utbildning och digitalisering är av avgörande betydelse i 2000-talet.

^

En smart stat tillhandahåller högkvalitativa tjänster till sina invånare och anpassar sig efter ny teknologi och efter en omvärld i förändring. Exempel på sådana tjänster är:

 • Modern och tillgänglig utbildning
 • Modern och tillgänglig sjukvård
 • Transparent och effektivt rättssystem med effektiv rättskipning och mekanismer mot korruption och skattesmitning 
 • Säkerställande av digitala rättigheter
 • Starkt stöd för ny forskning och innovation
 • Digitaliserade offentliga tjänster

2. Ekonomisk renässans

En innovativ ekonomi krävs för att driva morgondagens samhälle och samhällsutveckling

^

De europeiska ekonomierna måste driva samhällsutveckling och säkerställa en dräglig levnadsstandard åt alla. Därför vill vi:

 • Främja ledarskap, entreprenörskap och innovation
 • Motverka arbetslöshet, bland annat genom att skapa en europeisk arbetsplattform och enad arbetsmarknad, och förenkla uppstart av små och egenföretagande.
 • Investera i ekonomiskt svaga områden
 • Skapa en cirkulär ekonomi
 • Skapa en gemensam och enad europeisk social union
 • Etablera en gemensam europeisk bolagsskatt
 • Främja ett europeiskt initiativ för Artificiell Intelligens

3. Social jämlikhet

Alla ska inkluderas i samhället, oavsett kön, härkomst, trosuppfattning eller inkomst.

^

Alla människor i Europa ska ha lika rättigheter och möjligheter. För att uppnå detta vill Volt föra politik som:

 • Motverkar ojämlikhet och diskriminering utifrån kön, sexualitet, etnicitet, nationalitet, religion eller härkomst
 • Bekämpar fattigdom och hemlöshet, och som garanterar tillgång till grundläggande samhällstjänster såsom sjukvård och utbildning till alla medborgare
 • Garanterar varje medborgare full äganderätt över sin egen kropp, med harmoniserade europeiska regler kring preventivmedel och eutanasi

4. Global balans

Europa måste ta initiativ för att lösa dagens globala utmaningar.

^

I dagens föränderliga värld måste Europa ta initiativ och ansvar för att bemöta globala utmaningar och leda världen mot en global balans. Dessa utmaningar inkluderar den globala uppvärmningen, internationell rätt och rättssäkerhet, livsmedelssäkerhet, energiförsörjning, rättvis internationell handel, och internationell utveckling. Därför vill Volt föra politik som:

 • Leder den gröna omställningen till ett hållbart samhälle i Sverige, EU och resten av omvärlden, för att bekämpa den globala uppvärmningen
 • Garanterar en hållbar livsmedelsförsörjning
 • Motverkar global fattigdom
 • Etablerar fler rättvisa, internationella handelsavtal och avtal om utvecklingsstöd
 • Skapar ett gemensamt, effektivt och humant europeiskt asylsystem, med ett rättvist gemensamt fördelningssystem och säkra vägar för flyktingar att hävda sin asylrätt

5. Medborgarnas inflytanden

Medborgare bör uppmuntras att delta i och påverka politiska beslut, även utanför vallokalerna

^

Europeiska medborgare bör kunna påverka politiska beslut på fler sätt än via vallokalerna, för att främja ett mer dynamiskt och demokratiskt samhälle. Därför vill Volt föra politik som:

 • Underlättar medborgare att ta välgrundade och informerade politiska beslut
 • Säkerställer ett pluralistiskt informations- och medielandskap
 • Undersöker möjligheterna med deliberativ demokrati
 • Uppmuntrar och förenklar medborgares politiska engagemang, med moderna metoder och ny teknik

+1. EU-reform

EU är ett lyckat politiskt projekt, men det finns utrymme för förbättring

^

Den Europeiska Unionen är vårt gemensamma politiska projekt. Tillsammans har vi säkerställt fred och ekonomiskt välstånd i över 60 år och för detta bör vi vara stolta. Men dagens EU har ändå sina brister. Samhällsutvecklingen har inte varit jämn mellan medlemsstaterna. Skillnader i regler och lagar har skapat kryphål som utnyttjas för skatteflykt. Unionens demokratiska styrning är inte transparent och medborgare upplever beslut som påtvingade från ovan.

Volt grundades som svar på ökande misstroende och krisande europeisk integration. Volts vision är ett solidariskt och rättvist EU, med stärkt demokratisk styrning och en enad front mot dagens globala utmaningar. Som det första pan-europeiska partiet jobbar Volt för ett enat, federalt EU som representerar EU-medborgarnas intressen. Volt vill därför föra politik som:

 • Stärker Europaparlamentet och våra demokratiskt direktvalda EU-parlamentariker genom att ge dem rätten att stifta lagar, och möjliggöra trans-nationella listor till EU-valen
 • Begränsar och på sikt avskaffar Europeiska rådet som institution
 • Skapar en sann, federal, Europeisk regering underställd Europaparlamentet
 • Skapar en Europeisk grundlag som specificerar medborgares och delstaternas rättigheter och skyldigheter