Våra politiska program

Vårt europeiskt program för Europaparlamentet 2019-2024 : Amsterdamdeklarationen

Volt Europa kommer att föra kampanj på ett enda övergripande program över hela Europa inför valet till Europaparlamentet: Amsterdamdeklarationen. Detta dokument har utarbetats av hundratals volontärer, blivit granskad av experter och har sedan blivit klubbad i omröstning. Det är vår vision för Europa, och vad vi lovar att kämpa för. Med detta kommer vi att kunna tillföra ny energi till politiken och forma det Europa vi alla behöver. Volt Europa har också utarbetat ett stöddokument från Amsterdamdeklarationen, som beskriver i detalj hur vi planerar att uppnå våra åtaganden.

Vårt politiskt program för Sverige

Vårt politiska program för Sverige är under utveckling. Här använder vi vårt Europeiska nätverk för att hitta bästa praxis inom de olika politiska utmaningar vi vill prioritera för Sverige.

De 5+1 utmaningarna

Volt har identifierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste bemötas på europeisk och på nationell nivå. De 5 utmaningarna är i princip desamma i alla medlemsländer och våra lösningar är gemensamma, men anpassade utifrån varje lands förutsättningar och verklighet. Utmaningen +1 innefattar vårt förslag om ett stärkt och reformerat EU och är identisk för alla våra nationella program.

1. Smart stat

Utbildning och digitalisering är av avgörande betydelse i 2000-talet.

^

En smart stat tillhandahåller högkvalitativa tjänster till sina invånare och anpassar sig efter ny teknologi och efter en omvärld i förändring. Exempel på sådana tjänster är:

 • Modern och tillgänglig utbildning
 • Modern och tillgänglig sjukvård
 • Transparent och effektivt rättssystem med effektiv rättskipning och mekanismer mot korruption och skattesmitning 
 • Säkerställande av digitala rättigheter
 • Starkt stöd för ny forskning och innovation
 • Digitaliserade offentliga tjänster

2. Ekonomisk renässans

En innovativ ekonomi krävs för att driva morgondagens samhälle och samhällsutveckling

^

De europeiska ekonomierna måste driva samhällsutveckling och säkerställa en dräglig levnadsstandard åt alla. Därför vill vi:

 • Främja ledarskap, entreprenörskap och innovation
 • Motverka arbetslöshet, bland annat genom att skapa en europeisk arbetsplattform och enad arbetsmarknad, och förenkla uppstart av små och egenföretagande.
 • Investera i ekonomiskt svaga områden
 • Skapa en cirkulär ekonomi
 • Skapa en gemensam och enad europeisk social union
 • Etablera en gemensam europeisk bolagsskatt
 • Främja ett europeiskt initiativ för Artificiell Intelligens

3. Social jämlikhet

Alla ska inkluderas i samhället, oavsett kön, härkomst, trosuppfattning eller inkomst.

^

Alla människor i Europa ska ha lika rättigheter och möjligheter. För att uppnå detta vill Volt föra politik som:

 • Motverkar ojämlikhet och diskriminering utifrån kön, sexualitet, etnicitet, nationalitet, religion eller härkomst
 • Bekämpar fattigdom och hemlöshet, och som garanterar tillgång till grundläggande samhällstjänster såsom sjukvård och utbildning till alla medborgare
 • Garanterar varje medborgare full äganderätt över sin egen kropp, med harmoniserade europeiska regler kring preventivmedel och eutanasi

4. Global balans

Europa måste ta initiativ för att lösa dagens globala utmaningar.

^

I dagens föränderliga värld måste Europa ta initiativ och ansvar för att bemöta globala utmaningar och leda världen mot en global balans. Dessa utmaningar inkluderar den globala uppvärmningen, internationell rätt och rättssäkerhet, livsmedelssäkerhet, energiförsörjning, rättvis internationell handel, och internationell utveckling. Därför vill Volt föra politik som:

 • Leder den gröna omställningen till ett hållbart samhälle i Sverige, EU och resten av omvärlden, för att bekämpa den globala uppvärmningen
 • Garanterar en hållbar livsmedelsförsörjning
 • Motverkar global fattigdom
 • Etablerar fler rättvisa, internationella handelsavtal och avtal om utvecklingsstöd
 • Skapar ett gemensamt, effektivt och humant europeiskt asylsystem, med ett rättvist gemensamt fördelningssystem och säkra vägar för flyktingar att hävda sin asylrätt

5. Medborgarnas inflytanden

Medborgare bör uppmuntras att delta i och påverka politiska beslut, även utanför vallokalerna

^

Europeiska medborgare bör kunna påverka politiska beslut på fler sätt än via vallokalerna, för att främja ett mer dynamiskt och demokratiskt samhälle. Därför vill Volt föra politik som:

 • Underlättar medborgare att ta välgrundade och informerade politiska beslut
 • Säkerställer ett pluralistiskt informations- och medielandskap
 • Undersöker möjligheterna med deliberativ demokrati
 • Uppmuntrar och förenklar medborgares politiska engagemang, med moderna metoder och ny teknik

+1. EU-reform

EU är ett lyckat politiskt projekt, men det finns utrymme för förbättring

^

Den Europeiska Unionen är vårt gemensamma politiska projekt. Tillsammans har vi säkerställt fred och ekonomiskt välstånd i över 60 år och för detta bör vi vara stolta. Men dagens EU har ändå sina brister. Samhällsutvecklingen har inte varit jämn mellan medlemsstaterna. Skillnader i regler och lagar har skapat kryphål som utnyttjas för skatteflykt. Unionens demokratiska styrning är inte transparent och medborgare upplever beslut som påtvingade från ovan.

Volt grundades som svar på ökande misstroende och krisande europeisk integration. Volts vision är ett solidariskt och rättvist EU, med stärkt demokratisk styrning och en enad front mot dagens globala utmaningar. Som det första pan-europeiska partiet jobbar Volt för ett enat, federalt EU som representerar EU-medborgarnas intressen. Volt vill därför föra politik som:

 • Stärker Europaparlamentet och våra demokratiskt direktvalda EU-parlamentariker genom att ge dem rätten att stifta lagar, och möjliggöra trans-nationella listor till EU-valen
 • Begränsar och på sikt avskaffar Europeiska rådet som institution
 • Skapar en sann, federal, Europeisk regering underställd Europaparlamentet
 • Skapar en Europeisk grundlag som specificerar medborgares och delstaternas rättigheter och skyldigheter